• HOẠT ĐỘNG MMA THANH XUÂN

Hoạt động lớp học tại
MMA Thanh Xuân

Chương trình kỹ năng sống tại
Trường TH Hạ Đình

Trao tặng bổng khuyến học
quận Thanh Xuân

HOẠT ĐỘNG LÀM ĐIỂM TRƯỜNG

0942824668
0942824668